PATA Ētikas kodekss

Atpakaļ

PATA kā lielākais pilna cikla mežu apsaimniekošanas, kokrūpniecības, koksnes loģistikas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums Latvijā, vēloties nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, ir izstrādājis vadlīnijas atbildīgas un ētiskas biznesa vides ievērošanai.

Ētikas kodeksā definētas PATA darbiniekiem un biznesa partneriem izvirzītās prasības, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota ētiskā, sociālā un vides atbildība. Ētikas kodekss attiecas uz visiem PATA grupas uzņēmumiem, to darbiniekiem un pārstāvjiem un ir tiem saistošs. Ētikas kodekss piemērojams visiem PATA biznesa partneriem un uzskatāms par ar biznesa partneriem noslēgto līgumu neatņemamu sastāvdaļu.

Biznesa principi

Atbilstība normatīvajiem aktiem

PATA savu darbību veic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmuma  darbinieki pārzina un atbilstoši ievēro savai darbības nozarei noteiktos normatīvos aktus, kā arī iekšējos noteikumus un vadlīnijas. Katra darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot par jebkādiem normatīvo aktu vai iekšējo noteikumu un vadlīniju pārkāpumiem, kurus darbinieks konstatējis darba izpildes laikā.

PATA biznesa partnera darbībai un rīcībai ir jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šim Ētikas kodeksam.

Korupcijas un negodīgas konkurences aizliegums

PATA ikvienā biznesa darījumā ievēro godīguma principu. Ir aizliegta jebkāda veida izspiešana, uzpirkšana un/vai korupcija, tostarp kukuļu, materiālo vērtību, mantiska vai cita rakstura labumu prettiesiska došana vai pieņemšana no darbiniekiem, biznesa partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm vai jebkuras citas personas.

Ja PATA darbinieki tiek iesaistīti uzpirkšanas mēģinājumā vai pastāv aizdomas par nepiemērotiem ietekmēšanas mēģinājumiem no trešo personu puses, darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt tiešo vadītāju un PATA vadību.

PATA nav pieņemama korupcija un negodīgas biznesa darbības. PATA nepieņem un nepiedāvā nekādus mantiska vai cita rakstura labumus, kas varētu ietekmēt personas spēju pieņemt objektīvus un godīgus biznesa lēmumus. PATA nesadarbojas ar uzņēmējiem, kas pārkāpj normatīvos aktus vai mēģina ietekmēt PATA darbiniekus vai citas personas, izmantojot koruptīvas darbības.

PATA apņemas ievērot  taisnīgu, ētisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu konkurenci un sagaida tādu pašu apņemšanos no saviem biznesa partneriem. Ir aizliegtas konkurenci ierobežojošas vienošanās vai norunas ar pircējiem un piegādātājiem.

Konfidencialitāte

PATA biznesa partneris ar vislielāko uzmanību rūpējas par no PATA saņemtās konfidenciālās un komercnoslēpumu saturošās informācijas drošību un aizsardzību, neizpauž un nekādā citā veidā nenodod to trešajām personām.

Interešu konflikta novēršana

PATA izvairās no situācijām, kad privātās vai individuālās finansiālās intereses saduras ar PATA vai tās biznesa partneru interesēm.

Pilnvaras, ko PATA izsniedz, nedrīkst izmantot citiem mērķiem, vienīgi PATA uzdevumu izpildei un interešu aizstāvībai.

Datu aizsardzība

PATA apstrādā personas datus tikai tiktāl, ciktāl to atļauj attiecīgie normatīvie akti, ievērojot datu apstrādes likumības un godprātības principu.

PATA un PATA biznesa partneris nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti, ievērojot atbilstošu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Cilvēktiesības un darba tiesības

Cilvēktiesības

PATA ievēro un pieprasa biznesa partneriem, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, ievērot starptautiski atzītās cilvēktiesību normas, kā arī garantēt, ka tie nav iesaistījušies un neiesaistīsies cilvēktiesību pārkāpumos.

Bērnu darbs

PATA un biznesa partneri, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, nekādos apstākļos nedrīkst izmantot darbā bērnus, kas ir jaunāki par minimālo normatīvajos aktos noteikto vecumu. Minimālais vecums ir vecums, kad persona ir ieguvusi obligāto izglītību, vai ir ne jaunāka par 15 gadiem (vai 14 gadiem, ja to atļauj valsts normatīvie akti).

Bērni, kas ir sasnieguši minimālo nodarbinātībai pieļaujamo vecumu, nedrīkst tikt nodarbināti bīstamos darba apstākļos vai darbos, kas varētu kaitēt bērna personīgajai izaugsmei, tikumībai un attīstībai.

Piespiedu darbs

PATA un biznesa partneri, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, nedrīkst izmantot piespiedu darbu. Piespiedu darbs nozīmē jebkuru darbu vai pakalpojumu, kuru izdarīt personu piespiež jebkura soda draudi un kuram persona pati nav labprātīgi piekritusi.

Diskriminācijas aizliegums

PATA un biznesa partneriem, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, pret saviem darbiniekiem ir jāizturas ar cieņu un jāsniedz taisnīgas un vienlīdzīgas attīstības iespējas. Ir aizliegta jebkāda veida tieša vai netieša diskriminācija, jo īpaši diskriminācija uz personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai politiskās pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, seksuālās orientācijas pamata.

Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā attieksme pret personu saistībā ar jebkuru no iepriekš norādītajiem vai citiem apstākļiem ir, bija vai var būt mazāk labvēlīga nekā pret citu personu.

Netieša diskriminācija pastāv, ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personām saistībā ar jebkuru no iepriekš norādītajiem vai citiem apstākļiem, izņemot gadījumu, kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana un norādījums to diskriminēt.

Darba vide

PATA un biznesa partneru, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, darbiniekiem ir tiesības uz drošu un veselīgu darba vidi.

PATA un biznesa partneri, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, uzņemas atbildību par darba aizsardzības prasību ieviešanu savā uzņēmumā. Darba vietās nav pieļaujami normatīvajos aktos noteikto darba drošības normu pārkāpumi.

PATA un biznesa partneri, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, nodrošina, ka visi darbinieki saņem informāciju un apmācību darba aizsardzībā, lai spētu veikt savus darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības principiem.

Asociāciju brīvība

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību visos līmeņos, tajā skaitā arodbiedrību un pilsoniskajā jomā, kas nozīmē, ka ikvienam ir tiesības veidot arodbiedrības un stāties tajās savu interešu aizstāvībai.

Vide

Vides aizsardzība

PATA un biznesa partneriem, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci PATA, ir jāatbalsta piesardzības pasākumi attiecībā uz vides jautājumiem un jāuzņemas iniciatīva sekmēt lielāku atbildību par apkārtējo vidi.

Minimālā prasība – PATA un tās biznesa partneriem ir jāizpilda visas vides aizsardzības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, vides atļaujās vai citos piemērojamos noteikumos.

PATA atbalsta videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību un izplatību un aicina biznesa partnerus ieviest un uzturēt sistēmu labākas prakses piemērošanai uzņēmumā, lai pārvaldītu vides jautājumus un to ietekmi un panāktu sistemātisku ietekmes samazinājumu uz vidi.

Stabila un ilgtspējīga mežsaimniecība

PATA ievēro mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, ilgtermiņā orientējoties uz stabilu koksnes ražošanu, apkārtējās vides un dabas aizsardzību, un sabiedrisko atbildību – atbilstoši sociālajām, veselības un darba drošības prasībām. PATA biznesa partneriem, kas pārdod vai piegādā atbilstošas preces, jāatbilst attiecīgām meža apsaimniekošanas prasībām.

Ētikas kodeksa piemērošana

PATA darbinieki savu darbu organizē un rīkojas tā, lai ievērotu šajā Ētikas kodeksā noteiktos principus, uzņēmuma iekšējās vadlīnijas un procedūras, kā arī vispārpieņemtās uzvedības un morāles normas.

PATA biznesa partnerim ir pienākums ievērot šajā Ētikas kodeksā noteiktos principus, kā arī vispārpieņemtās uzvedības un morāles normas un nodrošināt, ka minētās normas ievēro arī tā apakšuzņēmēji.

PATA ir tiesības pārbaudīt un uzraudzīt šā Ētikas kodeksa prasību izpildi. Biznesa partnera pienākums ir atļaut atbilstoši akreditētām auditoru vai revidentu kompānijām, kas pārstāv PATA, veikt savos uzņēmumos auditu, lai pārliecinātos par Ētikas kodeksa normu ievērošanu.

PATA darbiniekam un PATA biznesa partnerim ir nekavējoties jāinformē PATA par jebkuru šī Ētikas kodeksa normu pārkāpumu. PATA nepieļauj sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka viņš ir ziņojis par šādiem pārkāpumiem.

Ikviens Ētikas kodeksa pārkāpums tiks atbilstoši izmeklēts un jebkurš būtisks Ētikas kodeksa normu pārkāpums var būt par pamatu darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar PATA, kā arī darījuma attiecību izbeigšanai ar biznesa partneri.

Pielikumi

Ētikas kodekss
Uzzināt vairāk
Diskriminācijas un personas aizskāruma novēršanas politika
Uzzināt vairāk
Piespiedu un bērnu darba nepieļaujamības politika
Uzzināt vairāk
Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas politika
Uzzināt vairāk
Vides politika
Uzzināt vairāk